Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

drinkdrankdrunk
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie
drinkdrankdrunk

June 29 2017

drinkdrankdrunk

June 27 2017

drinkdrankdrunk
6518 a719 550
Reposted fromkatastrofo katastrofo viainherownway inherownway

June 20 2017

drinkdrankdrunk
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 18 2017

drinkdrankdrunk
Reposted frommefir mefir vialexxie lexxie

June 08 2017

drinkdrankdrunk
5415 f178
Reposted fromquaint quaint vialittlemouse littlemouse

June 04 2017

0303 c0f5

June 02 2017

2909 da91 550
Reposted fromgreggles greggles viaflyleaf flyleaf
2913 56f6
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viawwannie wwannie

June 01 2017

drinkdrankdrunk

May 31 2017

May 26 2017

2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaDorin11 Dorin11

May 23 2017

drinkdrankdrunk
3523 7fb8 550
Reposted fromsarazation sarazation viateletubisie teletubisie
drinkdrankdrunk
1999 b8fe 550

May 19 2017

drinkdrankdrunk
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaodyssey odyssey

May 18 2017

drinkdrankdrunk
Reposted fromkrzysk krzysk viate-quiero te-quiero

May 13 2017

5964 7084 550

May 11 2017

drinkdrankdrunk
9696 be21
Reposted frompastelowe pastelowe vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl